Munarakudoonorlus

PRIVAATSUSPOLIITIKA

BioEximi OÜ andmetöötlustingimused

BioEximi OÜ-s (BioEximi) töödeldakse isikuandmeid kooskõlas Eesti Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 • Töötlemise õiguslikud alused

BioEximi on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on saladuse hoidmise kohustus ja tervise infosüsteemi põhimääruse §-st 11 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-st 41 tulenev õigus töödelda andmesubjekti nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused Bioeximis tulenevad järgmistest seadustest, kordadest ja määrustest:

•          Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (inglise keeles General Data Protection Regulation, lühendatult GDPR);

•          Isikuandmete kaitse seadus;

•          Tervishoiuteenuste korraldamise seadus;

•          Võlaõigusseadus;

•          Ravikindlustuse seadus

•          Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord;

•          Raamatupidamisseadus;

•          Töölepinguseadus;

•          Bioeximi isikuandmete töötlemise kord.

 • Turvalisus

BioEximi infosüsteemides hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks on kehtestatud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.
 
BioEximi veebilehed www.next-fertilitynordic.com ; www.viljakus.ee ; www.munarakudoonor.ee ja www.lapsesoov.ee  omavad vajalikke meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmete terviklust, täpsust ja privaatsust. Veebilehtedel on kasutusel ajakohastatud SSL sertifikaat, mis võimaldab avalikus internetis privaatse krüpteeritud sidekanali kasutamist (HTTPS), mille abil andmed edastatakse konfidentsiaalsete ja terviklikena. BioEximi ei avalda oma veebilehtede kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele.

Teie andmete turvalisuse huvides telefoni teel andmeid ning uuringute/analüüside tulemusi ei väljastata.

 • Isikuandmete kaitse

BioEximi rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 • Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:
 • (digi)registratuuris , e-posti või telefoni teel  – identifitseerimisandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), mida kasutaja ise sisestab/annab
 • külastate meie veebilehte – info arvuti ja meie veebilehe kasutamise kohta (näiteks arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja -kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika).
 • soovite enda ravidokumentide väljastamist
 • saadate meile selgitustaotluse, e-kirja või teabenõude
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja
 • kandideerite meile tööle
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks

 • Kellele avaldab BioEximi Teie isikuandmeid:

1. seaduspärase nõudmise alusel – nt politsei, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms.
2. oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks – nt pettuse kahtluse korral.

BioEximi töötleb informatsiooni ise ja kasutab kolmandaid isikuid, kes võivad töödelda isikuandmeid BioEximi nimel ning jaoks (näiteks oleme tellinud andmehaldusteenuse välistelt teenusepakkujatelt, kelle serveritesse on andmed salvestatud. Serverit kaitseb ja haldab väline teenusepakkuja).

Sõltuvalt pakutavast teenusest võime avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes kehtivate seaduste ja määruste piires.

Reeglina ei edastada BioEximi isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu/Euroopa majanduspiirkonda. Üksnes erandjuhtudel võime edastada isikuandmeid väljaspoole EL/EMP piirkonda (näiteks, kui isik on huvitatud sugurakkude või embrüote ekspordist, siis on vajalik antud isiku andmete edastamine vastuvõtvale kliinikule).

Olukordades, kus selline edastamine või Töötlemine aset leiab, kohaldatakse sellisele edastamisele Euroopa Komisjoni otsust 2010/87/EU, mis käsitleb Isikuandmete edastamist väljaspool EL/EMP piirkonda, või kohaldatakse sellise edastamise või töötlemise suhtes sarnast õigusliku kaitset, mis on EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) heaks kiidetud.

 • Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Taotlusi saate esitada digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile info@ivfnordic.com
Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult isikukoodile.
NB! Teie andmete turvalisuse huvides telefoni teel andmeid ning uuringute/analüüside tulemusi ei väljastata.

 • Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:

·  kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

·  takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

·  raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

·  ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

 • Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie kliiniku andmekaitse spetsialisti poole. BioEximi andmekaitse spetsialist on Eerika Eensalu, tel 607 0017, e-post: eerika.eensalu@ivfnordic.com, aadress: Pärnu mnt 67a, Tallinn.
 
Vastutav töötleja on OÜ BioEximi, reg kood 11767227, aadress Sõle 23, 10614, Tallinn, e-post: info@bioeximi.ee,  telefon 607 0017.
 
Juhul, kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas BioEximi andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-post: info@aki.ee).
 
BioEximi OÜ teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

 • Loe lisaks:

“Isikuandmete kaitse seadus”
“Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus”

Loe viimaseid blogipostitusi